zadovoljstvo banner

Aktivna politika zaposlovanja

Prenovljeni Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A) v okviru nove delovnopravne zakonodaje od 12. aprila 2013 prinaša novosti tudi na področje aktivne politike zaposlovanja.

Javna dela

Brezposelna oseba je lahko vključena v javna dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko ponovno vključi, vendar pri istem izvajalcu javnega dela še za največ eno leto. Za ponovno vključitev se šteje, če je opravljena v šestih mesecih od izteka zadnje vključitve. Možnost ponovne vključitve velja za ciljne skupine brezposelnih, ki so določene v Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja in v aktualnem javnem povabilu za izbor programov javnih del.
Poleg tega po novem tudi občina lahko sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje. Predlagani program javnih del mora biti v skladu z zadnjim javnim povabilom za izbor programov javnih del, ki je objavljeno na spletni strani Zavoda. Soglasje pred sprejemom programa daje Zavod.
To pomeni, da občina lahko sprejme program javnih del, tudi če je javno povabilo za izbor programov javnih del že zaključeno. Brezposelni se vključujejo v takšna javna dela v skladu s ciljnimi skupinami iz zadnjega javnega povabila. Zavod sklene pogodbo o vključitvi v javno delo z brezposelno osebo.

Odpravnina ob vključitvi v programe

Osebe, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi vključitve v javna dela ali druge programe aktivne politike zaposlovanja, niso upravičene do odpravnine. Kot določa novi Zakon o delovnih razmerjih, se odpravnina ob upokojitvi lahko izplača le delavcem, ki so bili pri delodajalcu zaposleni najmanj pet let.

Register zunanjih izvajalcev

V register izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja, ki zajemajo predvsem usposabljanja za brezposelne, se bodo odslej lahko vpisale tudi fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), konfederacije ali zveze sindikatov in združenja delodajalcev, če bodo izpolnjevali pogoje za vpis v register.

Več o Zakonu o urejanju trga dela si lahko preberete na:https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0785

povzeto s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Sledite nam Facebook Linkedin Twitter