PRAVNA OBVESTILA

Dobrodošli na portalu Manpower.

Z obiskom in uporabo strani na portalu in na vseh pridruženih strani ter z obiskom servisa na domeni manpower.si (v nadaljevanju: portal) se šteje, da so uporabniki in obiskovalci v vsakem trenutku seznanjeni s temi pogoji uporabe ter da jih v celoti razumejo in sprejmejo.

Lastnik portala na naslovu: www.manpower.si je Manpower d.o.o. Vilharjeva cesta 46, 1000 Ljubljana, DŠ: 184 171 24, MŠ: 567 411 5000.

Portal je sestavljen iz vseh spletnih strani, ki pripadajo skupini Manpower. Obiskovalci in uporabniki portala morajo redno brati pogoje uporabe, saj se šteje, da so pri uporabi portala ali katerega koli njegovega dela v vsakem trenutku seznanjeni z veljavnimi pogoji uporabe.

Manpower in povezana društva ter izvajalci storitev ne prevzemajo odgovornosti za vašo uporabo tega portala, zato se naslednja določila nanašajo na vašo uporabo tega portala.

Prosimo, da pogoje uporabe portala pozorno preberete. Svetujemo vam, da jih natisnete in tudi shranite.

Manpower ima pravico, da v vsakem trenutku, brez predhodne najave, spremeni ali izboljša pogoje uporabe portala. Manpower si pridržuje pravico, da uporabniku ali obiskovalcu prepove dostop do portala ali določenega dela portala, če se ugotovi, da je uporabnik ali obiskovalec kršil te pogoje uporabe. Manpower si pridržuje pravico, da spremeni ali ukine katero koli vsebino ali storitev na portalu ali delu portala brez predhodne najave in ne bo odgovoren za nikakršne morebitne posledice iz naslova teh sprememb ali ukinitev.

INFORMACIJE O BLAGOVNI ZNAMKI IN AVTORSKIH PRAVICAH

Manpower je registrirani nosilec ali licencirani uporabnik blagovnih znamk in lastnik logotipov, prikazanih na portalu. Drugi nazivi izdelka ali podjetij, ki se objavljajo na portalu, so lahko registrirane robne znamke tretjih strani.

Uporabnik ali obiskovalec portala ni pooblaščen za uporabo objavljenih blagovnih znamk in logotipov. Uporaba tržnih nazivov in blagovnih znamk, prikazanih na portalu, je brez predhodnega pisnega soglasja nosilca blagovne znamke izrecno prepovedana.

Celotna vsebina, objavljena na portalu, je zaščitena z avtorskimi pravicami, in sicer v skladu z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter drugih predpisov v zvezi z avtorskimi pravicami in intelektualnim lastništvom. Dokumenti, grafični prikazi, fonti, ikone, dizajn, modeli, programska podpora in drugi elementi, dostopni na portalu ali prek portala, so v lasti Manpowerja in povezanih društev ter so kot takšni zaščiteni z zakoni in predpisi Republike Slovenije in Evropske unije. V skladu z določilom 9. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah uradna besedila s področja zakonodaje, uprave in sodstva ter druga uradna dela, ki so objavljena zaradi uradnega obveščanja javnosti, niso predmet avtorskih pravic, čeprav sta obdelava in predstavitev takšnih besedil zaščitena z avtorskim pravom. Z dostopom do portala uporabnik ali obiskovalec ne pridobi pravice do razpolaganja, spremembe, distribucije ali vnovičnega objavljanja v celoti ali delno objavljenih informacij in del na portalu, brez izrecnega pisnega soglasja Manpowerja, povezanih društev ali tretjih oseb, ki so nosilci njihovih avtorskih pravic.

POVEZOVANJE

Povezovanje s portalom ali njegovim delom brez izrecne pisne odobritve Manpowerja je prepovedano. Prepovedano je tudi povezovanje z uporabo tehnik, kot sta okvirjanje – framing in zrcaljenje – mirroring portala, ali njegovega dela ter tudi zbiranje podatkov – scrapping in rudarjenje podatkov – data minning s portala ali njegovega dela v kakršni koli obliki.

Portal vsebuje povezave med portalom in drugimi spletnimi stranmi, ki jih upravljajo tretje osebe. Ker Manpower ne more nadzirati vsebine drugih strani, pogoji uporabe teh strani pa so lahko drugačni od tukajšnjih pogojev, Manpower nima nikakršne odgovornosti za druge strani, njihovo vsebino in način delovanja, posebej glede tehnološke varnosti teh strani. Uporabnik ali obiskovalec mora pri uporabi drugih strani uporabljati protivirusno zaščito ter se seznaniti s pogoji uporabe drugih strani. Uporaba drugih strani je na lastno odgovornost, poslovni odnos z lastniki in upravitelji drugih strani pa pomeni vaše tveganje, s čimer pa do Manpowerja ali povezanih društev ne boste imeli nikakršne morebitne terjatve, ki bi nastale po podlagi vaše uporabe drugih strani ter poslovnega odnosa z lastniki in upravitelji teh strani.

VARNOST

Obiskovalec ali uporabnik portala se mora zavedati, da prenos podatkov prek spleta ne more biti absolutno varen. Obiskovalec ali uporabnik je sam odgovoren in mora izvesti vse nujne ukrepe za računalniško zaščito in preverjanje pravilnosti vseh danih podatkov. Naslovi elektronske pošte, objavljeni na portalu, pripadajo različnim društvom in se vodijo v skladu s pravili in pogoji uporabe teh društev. Če naslovi elektronske pošte pripadajo tretji strani, uporabniku svetujemo, da razišče pogoje uporabe teh naslovov, ker Manpower ne more upravljati načina njihove uporabe.

VSEBINA

Namen portala ni ponujanje celovitih in podrobnih informacij v zvezi z vprašanji, ki jih obdeluje; investicijskimi, davčnimi, bančnimi, računovodskimi, pravnimi oziroma drugimi strokovnimi nasveti ali priporočili; oziroma ponudbami ali priporočili za prodajo ali nakup delnic, obveznic ali drugih finančnih inštrumentov oziroma drugega izdelka ali storitve. Preden sprejmete odločitev o ravnanju ali neravnanju na podlagi informacij, ki ste jih dobili na tem portalu ali prek njega, zahtevajte ustrezen strokoven nasvet in priporočilo kvalificirane osebe. Vsebina, informacije in besedila, objavljeni na tem portalu, ter povezave na druge spletne strani so namenjeni izključno obveščanju in jih ni treba obravnavati kot uradne. Manpower si prizadeva zagotoviti točne informacije prek tega portala. Kljub temu napake niso izključene. V skladu s tem si Manpower pridržuje pravico, da kadar koli spremeni informacije, dostopne na tem portalu, brez obvestila ali odgovornosti do obiskovalca oziroma uporabnika ali tretje osebe in da ne nosi odgovornosti za napake, nastale v informacijah.

ODGOVORNOST

Manpower in povezana društva ter izvajalci storitev pod nikakršnim pogojem niso odgovorni v zvezi z uporabo ali obiskom portala do vas ali tretjih oseb zaradi izgube uporabe, zmanjšanja proizvodnje, izgube prihodka ali dobička (pričakovanega ali drugega), izgube trga, ekonomske izgube, konkretne, spremljevalne, posredne ali nematerialne izgube ali škode.

PRIJAVA KRŠITVE

V kolikor sumite, da je v družbi MANPOWER prišlo do kršitve predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, lahko to kršitev prijavite zaupniku znotraj družbe (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo.

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa vaša identiteta ne bo razkrita. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

NOTRANJA PRIJAVA

Kršitve lahko prijavite preko:

 • tel. št.: 01 320 08 60
 • e-naslova: ethicshotline@manpower.si,
 • pošte: MANPOWER agencija za zaposlovanje, d.o.o., Vilharjeva cesta 46, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Zaupniku osebno«,

ali pa se oglasite pri zaupniku osebno, po predhodnem dogovoru po zgoraj navedenem telefonu ali e-pošti.

Zaupnik obravnava tudi anonimne prijave. V tem primeru boste povratne informacije dobili le, če boste v prijavi navedli, na kakšen način vas lahko zaupnik kontaktira.

Vodstvo družbe zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti, ne sme izvajati povračilnih ukrepov.

Vašo prijavo bo neposredno prejel samo zaupnik in vaši podatki so znani le zaupniku. Poskus ugotavljanja identitete prijavitelja in razkritje podatkov o prijavitelju predstavljata prekršek, za katerega ZZPri predpisuje globo. Vsebina prijave, brez razkritja vaše identitete, bo po potrebi razkrita le posameznikom, ki bodo sodelovali pri odpravljanju prijavljenih kršitev. V primeru, ko bi kdorkoli (vodstvo, sodelavci ali druge osebe) ugotavljal vašo identiteto, je takšno ravnanje kršitev, ki jo lahko prijavite tudi Komisiji za preprečevanje korupcije.

Zaupnik vam bo po potrebi izdal potrdilo o vložitvi prijave, v kolikor ga boste potrebovali v drugih uradnih postopkih.

ZUNANJA PRIJAVA

Če menite, da notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko podate zunanjo prijavo pristojnemu organu. Organ za zunanjo prijavo bo vašo prijavo obravnaval le, če boste izrecno navedli, da obstaja tveganje povračilnih ukrepov in da potrebujete zaščito kot prijavitelj po ZZPri. Tudi pristojni organ za zunanjo prijavo ne sme razkriti vaše identitete. Organ vas lahko zaradi učinkovite obravnave kršitve tudi kontaktira ali pozove na dopolnitev prijave.

Organi za zunanjo prijavo so:

 • Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
 • Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 • Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence,
 • Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • Agencija za zavarovalni nadzor,
 • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 • Banka Slovenije,
 • Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
 • Finančna uprava Republike Slovenije,
 • Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
 • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
 • Informacijski pooblaščenec,
 • Inšpekcija za informacijsko varnost,
 • Inšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 • Inšpekcija za varstvo pred sevanji,
 • Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 • Inšpektorat za javni sektor,
 • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
 • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
 • organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
 • Slovenski državni holding in
 • Komisija za preprečevanje korupcije.